۱۰ اردیبهشت روز خلیج فارس گرامی باد ویژه

۱۰ اردیبهشت روز خلیج فارس گرامی باد اژانس تبلیغات محیطی ژیور مشاور و مجری تبلیغات محیطی استان کردستان

۹ اردیبهشت روز شورا ها گرامی باد ویژه

۷اردیبهشت روز ایمنی و حمل ونقل ویژه

نقشه سازه های تبلیغاتی اتوبان های استان کردستان ویژه

آژانس تبلیغاتی تمام خدمت ژیور مشاور و مجری تبلیغات محیطی اتوبان های استان کردستان و شهر های سنندج و دیواندره

پارتیشن ویژه